Informacja o RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ingram Micro CFS Fulfilment sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzinie (KRS 0000440611, NIP 7010360844, REGON 146405488)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@ochronadanych24.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla nawiązania kontaktu, utrzymania relacji w celu ewentualnego nawiązania współpracy, jak również przez okres związany z zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń i ich przedawnienia, a wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a następnie usuwane
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

arrow_upward