[Administrator danych osobowych]

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ingram Micro CFS Fulfilment Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Kozia 3, 66-200 Świebodzin („Spółka”).

[Inspektor ochrony danych osobowych]

  1. Inspektor Ochrony Danych (IOD) nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: cfspl.rodo@ingrammicro.com

[Cel przetwarzania danych i podstawy prawne]

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu: zapewnienia zgodności z przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami Spółki oraz w celu dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, oraz w celu wykonywania umowy o pracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

[Kategorie odbiorców]

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są zewnętrzni dostawcy usług na rzecz Spółki (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy,)  a także organy administracji, służby państwowe i sądy.

[Przechowywanie danych]

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rzetelnego wyjaśnienia zgłoszenia, nie dłużej jednak niż przez dwa miesiące od momentu otrzymania Pani/Pana zgłoszenia, lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dotyczącego naruszenia, prowadzonego na podstawie przepisów prawa.

[Podawanie danych]

  1. Z zastrzeżeniem następnego zdania, podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

[Przekazywanie danych do innych państw]

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane ani do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

[Brak profilowania]

  1. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym nie będą podejmowane w drodze profilowania.

[Przysługujące Pani/Panu prawa]

W przypadkach oraz w zakresie określonym w przepisach prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

arrow_upward